ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Κ ΑΤΑ Σ ΤΑΤ Ι ΚΟ
του Σωματείου, Διεθνούς Ένωσης Μεσσηνιακών Σωματείων,
με την επωνυμία «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ».
(www.amfiktyonia.gr)

Άρθρο 1. ΣΥΣΤΑΣΗ
1.1. Ιδρύεται Σωματείο, Διεθνής Ένωση Μεσσηνιακών Σωματείων της Ελλάδας και της Διασποράς, με την επωνυμία «Μεσσηνιακή Αμφικτυονία». Το Σωματείο αυτό λειτουργεί ως συλλογικό όργανο των σωματείων (συλλόγων) των εντός της Ελλάδας και των αποδήμων Μεσσηνίων, και τελεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ. Ε. Δ) και τουΣυμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (Σ. Α. Ε.).
1.2. Ο τίτλος του Σωματείου απαγορεύεται ναχρησιμοποιηθεί ως εταιρική επωνυμία, σήμα ή διακριτικός τίτλος οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου.
1.3. Η «Μεσσηνιακή Αμφικτυονία έχει ως έδρατης την πόλη της Καλαμάτας του Νομού Μεσσηνίας.
Άρθρο 2. ΜΕΛΗ
2.1. Μέλη της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας» μπορούν να είναι (πλην των ιδρυτικών μελών – μεμονωμένων φυσικών προσώπων): α) η Περιφέρεια Πελοποννήσου με την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, β) οι Δήμοι του Νομού Μεσσηνίας, γ) η ΠανΜεσσηνιακή Ομοσπονδία Συλλόγων ΗΠΑ-Καναδά και η ΠανΜεσσηνιακή Ομοσπονδία Συλλόγων Αυστραλίας, δ) άλλες Ομοσπονδίες εσωτερικού ή εξωτερικού, ε) Μεσσηνιακά σωματεία – σύλλογοι εθνι-
κοτοπικού και πολιτιστικού χαρακτήρα που εδρεύουν απανταχού της Ελλάδος συμπεριλαμβανομένης και της Μεσσηνίας, στ) Μεσσηνιακά σωματεία-σύλλογοι εθνικοτοπικού και πολιτιστικού χαρακτήρα απανταχού της γης.
2.2. Η είσοδος των σωματείων-συλλόγων γίνεται με υποβολή: α) Αίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, β) Καταστατικού και γ) Αντίγραφου Απόφασης τελευταίας Γενικής Συνέλευσης Αρχαιρεσιών. 2.3. Η «Μεσσηνιακή Αμφικτυονία» έχει, και δύναται να ασκήσει, παντοιοτρόπως, το δικαίωμα ελέγχου συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων.
2.4. Τα μέλη διακρίνονται σε : I. Ιδρυτικά, ΙΙ. Τακτικά, ΙΙΙ. Επίτιμα.
2.4.1. Ιδρυτικά είναι τα μέλη τα οποία συμμετείχαν στην ίδρυση της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας».
2.4.2. Τακτικά μέλη είναι τα ιδρυτικά και όλα τα μέλη τα οποία εγγράφονται κατόπιν αποφάσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
2.4.3. Επίτιμα μέλη είναι αυτά που τιμώνται από τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν προτάσεως του Διοι-
κητικού Συμβουλίου, αυτοί που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την ευόδωση των σκοπών της
«Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας» και γενικά για την προώθηση των μεσσηνιακών θεμάτων και που λόγω
των ειδικών γνώσεών τους μπορούν να συμβάλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών της. Τα επίτιμα
μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα τακτικά, πλην του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.
2.5. Ο αριθμός των μελών ορίζεται απεριόριστος.
Άρθρο 3. ΣΚΟΠΟΣ
3.1. Σκοπός της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας» είναι :
Α) Η προβολή και προώθηση των εθνικών θεμάτων, η διάδοση της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό και η συμπαράσταση στα προβλήματα των ομογενών, όπως αυτά τίθενται από τους συλλόγους στους οποίους συμμετέχουν αυτοί.
Β) Η σύσφιγξη και η προώθηση των σχέσεων, η ενδυνάμωση των δεσμών των αποδήμων Μεσσηνίων με την ιδιαίτερη πατρίδα τους και η προώθηση αδελφοποιήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Εξωτερικού. Η συμπαράσταση και η ενίσχυση κάθε προσπάθειας αλληλοκατανόησης και ανταλλαγής σκέψεων ανάμεσα στους Μεσσηνίους της διασποράς και αυτούς που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, είτε στην ίδια την Μεσσηνία είτε εκτός αυτής.
Γ) Η διατήρηση της μεσσηνιακής παράδοσης και η διάδοση των πολιτισμικών, λαογραφικών και πνευματικών χαρακτηριστικών της Μεσσηνίας εκτός των ορίων της περιφερείας της Μεσσηνίας, και η διάδοση της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό.
Δ) Η δημιουργία πλήρους αρχείου των μεσσηνιακών συλλόγων, σωματείων ή άλλων παρόμοιων συλλογικών οργάνων των Μεσσηνίων, και η έκδοση σχετικής επετηρίδας.
Ε) Η αλληλογνωριμία ανάμεσα στις μεσσηνιακές Ομοσπονδίες και τα μεσσηνιακά Σωματεία τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού, η από κοινού αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν σχέση με την Μεσσηνία και ο συντονισμός των ενεργειών και των δραστηριοτήτων τους. Η προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στις Ομοσπονδίες και τα Σωματεία μέσα από προγράμματα που θα προτείνονται από την «Μεσσηνιακή Αμφικτυονία».
ΣΤ) Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων, εκδηλώσεων, συναντήσεων επί πάσης φύσεως θεμάτων που αφορούν ή ενδιαφέρουν τους απόδημους Μεσσηνίους και τους Έλληνες γενικά. Η συμμετοχή και η συμπαράσταση σε παρόμοιες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που οργανώνονται από τις μεσσηνιακές Ομοσπονδίες, τα μεσσηνιακά
Σωματεία και Συλλόγους ή από άλλους φορείς.
Ζ) Η εκπόνηση προγραμμάτων και μελετών σε θέματα που αφορούν τον μεσσηνιακό πολιτισμό και ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
του Σωματείου, Διεθνούς Ένωσης Μεσσηνιακών Σωματείων, με την επωνυμία «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ».
(www.amfiktyonia.gr) την επικαιρότητα (π.χ. θέματα ιστορικά, γλωσσικά, λαογραφικά, πολιτιστικά, οικονομικά κτλ.). Η συμμετοχή σε παρόμοια προγράμματα και μελέτες που οργανώνονται από άλλους φορείς και που έχουν
άμεση ή έμμεση σχέση με την Μεσσηνία.
Η) Η προώθηση ανταλλαγών (εκπαιδευτικής, επιστημονικής, πολιτιστικής φύσεως) μεταξύ των Μεσσηνίων Ελλάδος και αλλοδαπής, με προτεραιότητα στην νεολαία, και ιδίως η υλοποίηση του Προγράμματος «Επιστροφή στις ρίζες», το οποίο συνίσταται στις ανταλλαγές μεταξύ Μεσσηνίων νεολαίων της ημεδαπής και Μεσσηνίων νεολαίων της αλλοδαπής.
Θ) Η υποστήριξη σπουδών, η χορήγηση υποτροφιών και βραβείων σε μελετητές μεσσηνιακών θεμάτων. Η έκδοση εντύπων, η μετάφραση και η δημοσίευση μελετών, άρθρων και λοιπών εργασιών μεσσηνιακού ενδιαφέροντος σε διάφορες γλώσσες.
Ι) Η παρουσίαση του έργου και της προσωπικτητας Μεσσηνίων πνευματικών ανθρώπων (λογοτεχνών, καλλιτεχνών, επιστημόνων, κοινωνικών παραγόντων, εθνικών αγωνιστών κτλ.).
ΙΑ) Η προώθηση αδελφοποιήσεων τηςΤοπικής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας με πόλεις όπου ζουν απόδημοι Μεσσήνιοι.
ΙΒ) Η έκδοση δημοσιογραφικού οργάνου για την ενίσχυση και προώθηση των σκοπών της.
ΙΓ) Η ενίσχυση του θρησκευτικού αισθήματος. Η συμμετοχή και υποστήριξη θρησκευτικών εκδηλώσεων προς ενίσχυση της Ορθόδοξης πίστης.
Άρθρο 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τα Όργανα Διοίκησης του Σωματείου της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας» είναι:
Α) Η Γενική Συνέλευση των μελών
Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο
Γ) Το Εποπτικό Συμβούλιο
Δ) Η Εκτελεστική Επιτροπή
Άρθρο 5. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
5.1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας». Αποφασί-
ζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό σε άλλα όργανα.
Αποφασίζει και για οποιοδήποτε επαφιέμενο κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου θέμα που θα
υπαχθεί στην κρίση της μετά την απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών του εν λόγω οργάνου.
5.2. Μέλη της Γενικής Συνελεύσεως είναι τα στο άρθρο 2 του παρόντος Καταστατικού αναφερόμενα.
5.3. Κάθε σύνεδρος έχει μία ψήφο.
5.4. Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα της «Μεσσηνιακής Αμ-
φικτυονίας». Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση έχει:
α. Να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής  και του Εποπτικού Συμβουλίου.
γ. Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου.
δ. Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού και του Κανονισμού Λειτουργίας της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας».
ε. Να αποφασίζει για την διάλυση της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας».
στ. Να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
ζ. Να εγκρίνει και να ψηφίζει ιδιαίτερους Κανονισμούς Λειτουργίας.
5.5. Με την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως εκλέγονται Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως.
5.6. Οι αποφάσεις παίρνονται με ανάταση της χειρός. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος διενεργείται καταμέτρηση.
5.7. Για προσωπικά θέματα γίνεται μυστική ψηφοφορία, αν ζητηθεί και πάρει σχετική απόφαση η Γενική Συνέλευση.
5.8. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός των περιπτώσεων στις οποίες ορίζεται ρητώς άλλου είδους πλειοψηφία.
5.9. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικώς άπαξ ανά διετία κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο.
5.10. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο την προκηρύσσει τουλάχιστον τεσσαράκοντα πέντε (45) ημέρες προ της διεξαγωγής της, με πρόσκληση η οποία φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γραμματέα του
Δ.Σ.. Η πρόσκληση πρέπει οπωσδήποτε να καθορίζει με σαφήνεια τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα της
Γενικής Συνελεύσεως.
5.11. Εγγραφή μέλους για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση επιτρέπεται οποτεδήποτε προ της ενάρξεως της Γενικής Συνελεύσεως.
5.12. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον εφημερίδα της Ελλάδας ή στον μεσσηνιακό τύπο του εσωτερικού ή του Εξωτερικού, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεωτικά όμως στην ιστοσελίδα της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας στο DOMAIN: WWW.amfiktyonia.gr.
5.13. Η ενημέρωση και η πρόσκληση των μελών γίνεται ταχυδρομικά με fax ή με Email.
5.14. Κάθε Σωματείο υποχρεούται να υποβάλει στην «Μεσσηνιακή Αμφικτυονία» μέχρι της ημέρας λήξεως υποβολής εγγράφων τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος Καταστατικού έγγραφα.
5.15. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1/3 των μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση, ακολουθουμένης της κατωτέρω διαδικασίας : Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει αμέσως νέα σχετική ανακοίνωση, η οποία αναφέρει τον τόπο και χρόνο της νέας Γενικής Συνελεύσεως και αποστέλλεται στα μέλη με επιστολή. Η νέα αυτή Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1/8 των μελών. Τα μέλη υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Δ.Σ. της «Μεσσηνιακής Αμφι-
κτυονίας» τον τυχόν υπάρχοντα αριθμό κλήσεως fax ή Email προκειμένου για να γίνεται η ειδοποίηση.
5.16. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται για σοβαρά θέματα της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας» με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με έγγραφη αίτηση τουλάχιστον του 1/7 των μελών της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας» ή του Εποπτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση διαφωνίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, η έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και από έξι (6) μέλη του Δ.Σ.. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, το αργότερο σε επτά ημέρες από της υποβολής της αιτήσεως, να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αν στην
δεύτερη περίπτωση το Δ.Σ. αδρανεί η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί απευθείας από το 1/7 των μελών ή το Εποπτικό Συμβούλιο, ή από τα έξι (6) μέλη του Δ.Σ.. Η πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τόπο και χρόνο, καθώς και να φέρει τις υπογραφές των συγκαλούντων. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση προκηρύσσεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της. Στην έκτακτη Γενική
Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας».
5. 17. Στην ειδική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του Δ.Σ., έχει το δικαίωμα μέλος της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας» να υποβάλει αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο με αίτημα να διορισθεί προσωρινή διοίκηση που θα είναι υποχρεωμένη να διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη διοικητικών οργάνων μέσα σε τρεις μήνες από την δημοσίευση της απόφασης και ως τότε να διαχειρίζεται τις κατεπείγουσας φύσης υποθέσεις της «Μεσσηνιακής
Αμφικτυονίας».
5.18. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. επιθυμεί να παραιτηθεί υποχρεούται να συγκαλέσει προηγούμενα Γενική Συνέλευση και να φέρει σε αυτή το θέμα της παραίτησής του. Αν το Δ.Σ. παραιτηθεί χωρίς να τηρήσει αυτή την διαδικασία, η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί με τον παραπάνω τρόπο.
5.19. Για την τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού απαιτείται απαρτία του ημίσεος (1/2) και ενός των μελών της και για την διάλυση της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας» απαιτείται πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.
5.20. Η απαρτία και η πλειοψηφία υπολογίζονται επί του αθροίσματος των ιδρυτικών μελών – μεμονωμένων φυσικών προσώπων, των αντιπροσώπων-συνέδρων των μεμονωμένων νομικών προσώπων και των αντιπροσώπων-συνέδρων των Ομοσπονδιών.
Άρθρο 6. ΣΥΤΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Δ.Σ.)
6.1. Η «Μεσσηνιακή Αμφικτυονία» διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη διετούς θητείας. Ειδικότερα, στο Δ.Σ. μετέχουν :
α. Ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας ως ex officio Πρόεδρος, εναλλασσόμενος με τον οριζόμενο από την Συνέλευση των Δημάρχων Μεσσηνίας ανά διετία.
β. O οριζόμενος από την Συνέλευση των Δημάρχων Μεσσηνίας ως ex officio Πρόεδρος, εναλλασσόμενος με τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας ανά διετία.
γ. Ο Πρόεδρος της ΠανΜεσσηνιακής Ομοσπονδίας ΗΠΑ-Καναδά ex officio ως Α Αντιπρόεδρος.
δ. Ο πρόεδρος της ΠανΜεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αυστραλίας ex officio ως Β΄ Αντιπρόεδρος.
ε. Τρεις (3) αιρετοί εκπρόσωποι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (Περιφέρειας και Δήμων) και των Σωματείων εσωτερικού (Ελλάδας) εκ των οποίων κατά την συγκρότηση του Δ. Σ. σε σώμα, δύο αναλαμβάνουν τα καθήκοντα του Γραμματέα και του Ταμία της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας».
στ. Τέσσερεις (4) αιρετοί εκπρόσωποι των Σωματείων εξωτερικού και των Ομοσπονδιών εξωτερικού (ΗΠΑ- Καναδά, Αυστραλίας και Ευρώπης) και των ιδρυτικών μελών των κατοικούντων στο εξωτερικό, εκ των οποίων δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των σωματείων (συλλόγων), των Ομοσπονδιών και των ιδρυτικών μελών από τις Η.Π.Α.-Καναδά, ένας (1) αιρετός εκπρόσωπος των σωματείων (συλλόγων), των Ομοσπονδιών και των ιδρυτικών μελών από την Αυστρα-
λία και ένας (1) αιρετός εκπρόσωπος των σωματείων (συλλόγων) και των Ομοσπονδιών της Ευρώπης ή άλλης ηπείρου. Σε περίπτωση μη θέσεως του αναγκαίου αριθμού υποψηφίων σε μια ή περισσότερες των ως άνω κατηγοριών, η αντίστοιχη θέση στο Δ.Σ. καταλαμβάνεται από τον πρώτο επιλαχόντα υποψήφιο των σωματείων (συλλόγων) εξωτερικού και των ιδρυτικών μελών των κατοικούντων στο εξωτερικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων επιλαχόντων διενεργείται κλήρωση. Σε περίπτωση μη θέσεως τεσσάρων (4) υποψηφιοτήτων η αντίστοιχη θέση καταλαμβάνεται από τον πρώτο επιλαχόντα υποψήφιο των σωματείων (συλλόγων) εσωτερικού (Ελλάδας) και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (Περιφέρειας και Δήμων). Σε περίπτωση μη συμμετοχής ομοσπονδίας/ων, τις θέσεις τους στο Δ.Σ. τις καταλαμβάνουν αιρετοί υποψήφιοι από την αντίστοιχο ήπειρο και τα
αξιώματα δίνονται κατά πλειοψηφία.
6.2. Οι ex officio Διοικητικοί Σύμβουλοι πρόεδρος, συμπρόεδρος και αντιπρόεδροι, εφόσον χάσουν το αιρετό αξίωμά τους, αντικαθίστανται σε διάστημα τριών (3) μηνών από τους νέους αιρετούς.
6.3. Οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμων) εφόσον έχουν εκλεγεί στο Δ.Σ. παραμένουν σε αυτό μέχρι τη λήξη της θητείας τους.
6.4. Οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμων) εφόσον γίνουν Περιφερειακές και Δημο-
τικές εκλογές παραμένουν ως εκπρόσωποι της Περιφέρειας και των Δήμων μέχρι αντικατάστασή τους.
6.5. Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται, την επομένη της εκλογής του, σε σώμα εκλέ-
γον Γραμματέα και Ταμία από τους εκπροσώπους εσωτερικού (Ελλάδας).
6.6. Ο Πρόεδρος καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο να παραδώσει
στο νέο Προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία της «Μεσσηνιακής Αμφι-
κτυονίας» με πρωτόκολλο παραλαβής που υπογράφεται και από τα δύο μέρη.
6.7. Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται στα γραφεία της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας» μέσα σε ιδιαίτερο
χώρο, με την ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής και του Προεδρείου για έξι μήνες, διάστημα που μπορεί
να γίνει αγωγή ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου.
Άρθρο 7. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Πρόεδρος :
• Συγκαλεί το Δ.Σ..
• Προεδρεύει του Δ.Σ. και εκπροσωπεί αυτό και την «Μεσσηνιακή Αμφικτυονία».
• Υπογράφει τις αποφάσεις του Δ.Σ..
• Υπογράφει τις συμβάσεις προσλήψεως προσωπικού και εντάλματα εισπράξεως πληρωμών.
Άρθρο 8. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΡΟΕΔΡΟΥ
Απουσιάζοντος του Προέδρου αναπληρώνεται από τον Συμπρόεδρο.
Άρθρο 9. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Α΄ και Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο ή τον Συμπρόεδρο όταν αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται, ο Β΄ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, τον Συμπρόεδρο και τον Α΄ Αντιπρόεδρο όταν αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται.
Άρθρο 10. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα ημερήσιας διάταξης και κρατά τα πρακτικά
των συνεδριάσεων, τα οποία υποχρεούνται να υπογράψουν τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.. Συνυπογράφει
τα διάφορα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο, έχει την ευθύνη των βιβλίων της «Μεσσηνιακής Αμφικτυο-
νίας» πλην του Ταμείου και φυλά την σφραγίδα της.
Άρθρο 11. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ
Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του Ταμείου της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας» και ελέγχεται από το Επο-
πτικό Συμβούλιο για την καλή διαχείριση της περιουσίας της.
Άρθρο 12. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, φροντίζει για την καλή οργά-
νωση των εκδηλώσεων και γενικά φροντίζει για τις δημόσιες σχέσεις της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας».
Άρθρο 13. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ
13.1. Τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και συναποφασί-
ζουν για όλα τα θέματα.
13.2. Οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να καθαιρεθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύ-
σεως μόνο, και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, για παράβαση των καθηκόντων του. Την
πρόταση μομφής που συνεπάγεται την καθαίρεση μπορεί να την κάνει το 1/10 των μελών της «Μεσση-
νιακής Αμφικτυονίας» και πρέπει να είναι απολύτως δικαιολογημένη.
Άρθρο 14. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
14.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τις δραστηριότητες της «Μεσ-
σηνιακής Αμφικτυονίας», καταρτίζει διετές πρόγραμμα εκδηλώσεων και εκπονεί έκθεση πεπρα-
γμένων του προηγούμενου έτους, την οποία υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση. Παράλληλα συγκεντρώ-
νει τα προγράμματα των Συλλόγων και των Σωματείων και προχωρεί σε συντονισμό των προγραμμάτων αυτών, πάντα σε συνεργασία με τους Συλλόγους και τα Σωματεία. Και καταρτίζει τον  προϋπολογισμό τον οποίο εγκρίνει.
14.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά δύο φορές ανά έτος και έκτακτα όταν υπάρχει λόγος.
Συγκαλείται από τον Πρόεδρο, δύναται όμως να συγκληθεί και από έξη (6) μέλη του Δ.Σ., με κοινοποίηση
τουλάχιστον πριν από επτά ημέρες και με αναφορά χώρου, χρόνου και θέματος. Το Διοικητικό συμβού-
λιο μπορεί να Τήλε-συνεδριάσει ηλεκτρονικά και να λάβει αποφάσεις ηλεκτρονικά με αποστολή Email.
14.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τα έξι (6) τουλάχιστον των
μελών του. Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός επτά ημερών με την
αυτή απαρτία. Το Δ.Σ. συνεδριάζει εκτάκτως οσάκις το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή έξι (6) μέλη του.
14.4. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι
ανοικτές, εκτός αν αποφασίσει το αντίθετο το Δ.Σ. μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του. Στις
συνεδριάσεις έχει δικαίωμα να παρίσταται οποιοδήποτε μέλος της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας»,
χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα λόγου έχουν τα μέλη των Επιτροπών καθώς και κάθε άλλο μέλος
κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.. Σε περίπτωση που παριστάμενοι διαταράσσουν την συνεδρίαση, ο Πρόεδρος μπορεί, κατόπιν αποφάσεως της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών του Δ.Σ., να απο-
βάλει αυτούς που ενοχλούν. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. με
φανερές ψηφοφορίες, εκτός από προσωπικά θέματα για τα οποία τυχόν θα ζητηθεί από τουλάχιστον τρία
(3) μέλη μυστική ψηφοφορία. Αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία αναθεωρούν-
ται μόνο με πλειοψηφία έξι (6) τουλάχιστον μελών του Δ.Σ. Αποφάσεις του Δ.Σ. αναθεωρούνται με
αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
14.5. Σε περίπτωση παραιτήσεως αιρετού διοικητικού συμβούλου, αυτός αναπληρούται από τον επόμενο πλειοψηφήσαντα της κατηγορίας του κατά τις εκλογές, μέχρι την επόμενη Γ. Σ.. Όταν όμως ο παραιτηθείς διοικητικός σύμβουλος κατέχει θέση ex officio, εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος.
14.6. Το Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί με όσα μέλη απαιτούνται για την ύπαρξη απαρτίας του, διαφορετικά προκηρύσσεται Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών Δ.Σ..
14.7. Το Δ.Σ. παύεται προ της λήξης της θητείας του με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται απαρτία του ½ των μελών και πλειοψηφία των ¾.
Άρθρο 15. ΕΓΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
15.1. Όποιος συγκεντρώνει τα ανωτέρω αναφερόμενα προσόντα μπορεί, μετά από αίτηση και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό, να εγγραφεί ως τακτικό μέλος, και πρέπει να συμμορφώνεται με το Καταστατικό, τους Κανονισμούς, τις ανακοινώσεις και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ. Σ..
15.2. Δεν μπορεί να εγγραφεί σαν εκπρόσωπος Σωματείου-Μέλους ή να γίνει τακτικό μέλος όποιος αμετάκλητα καταδικάσθηκε και στερήθηκε των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
15.3. Μέλος στο οποίο συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια χάνει αυτοδίκαια την ιδιότητα του μέλους.
15.4. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σωματείο αφού υποβάλει σχετική έγγραφη αίτηση. Το μέλος που αποχωρεί δεν δικαιούται να προβάλει καμία απαίτηση στην περιουσία της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας» και υποχρεούται να εξοφλήσει τις μέχρι την ημέρα της αποχώρησής του υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
15.5. Μέλος του οποίου η δραστηριότητα αντιτίθεται στους σκοπούς της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας» ή παρακωλύει την εκτέλεση αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, υφίσταται τις κατωτέρω πειθαρχικές κυρώσεις αναλόγως της βαρύτητας της πράξεώς του :
α. Γραπτή επίπληξη
β. Προσωρινή αποβολή διαρκείας μέχρις ενός (1) έτους
γ. Διαγραφή
15.6. Εφόσον πιθανολογείται ή προκύπτει από ενέργειες ή παραλείψεις ενεργειών μέλους της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας» ότι αυτό ενεργεί εις βάρος και εναντίον του συμφέροντος αυτής, ή, εφόσον μέλος συμπεριφέρεται κατά τρόπο αντίθετο ή ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς ή την τιμή και υπόληψη αυτής, η Γενική Συνέλευση, ευρισκόμενη στην συνήθη απαρτία και δι’ αποφάσεως συνήθους πλειοψηφίας των παρόντων μελών, δύναται να προβεί σε διαγραφή του μέλους αυτού, αφού προηγουμένως κληθεί το μέλος αυτό (αυτοπροσώπως ή μέσω
της Ομοσπονδίας στην οποία ανήκει) σε απολογία.
15.7. Εφόσον μέλος της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας» παραβεί με υπαίτια πράξη ή παράλειψη τις διατάξεις της περί σωματείων νομοθεσίας και του Καταστατικού, εκτός από την τυχόν ποινική του δίωξη, ελέγχεται και πειθαρχικά από την «Μεσσηνιακή Αμφικτυονία», με κυρώσεις που μπορούν να φθάσουν και μέχρι την αποβολή του υπαιτίου, σύμφωνα με την διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου.
15.8. Η πρόταση περί διαγραφής μέλους της
«Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας» αναφέρεται στην Γενική Συνέλευση κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ. Η απόφαση περί διαγραφής αυτού οφείλει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη και γνωστοποιείται εγγράφως στο διαγραφέν μέλος.
15.10. Το μέλος που διαγράφεται για οποιοδήποτε λόγο και ο οργανισμός που εκπροσωπεί, υποχρεούται να εξοφλήσει τις μέχρι την ημέρα της διαγραφής του οφειλές.
15.11. «Μέλος» της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας» θεωρείται το νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στην «Μεσσηνιακή Αμφικτυονία» εκπροσωπούμενο υπό του προσώπου που τούτο ορίζει. Η οποιαδήποτε ποινή στρέφεται κατά του νομικού προσώπου, εκτός αν ο εκπρόσωπος έδρασε εκτός των ορίων της εξουσιοδοτήσεώς του, οπότε θα πρέπει να αντικατασταθεί και να εκλεγεί νέος στην θέση του.
Άρθρο 16. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
Στην Γενική Συνέλευση μετέχουν με εκπροσώπους
τους :
• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου.
• Οι Δήμοι Μεσσηνίας.
• Οι Ομοσπονδίες Μεσσηνιακών Σωματείων εκ-
προσωπούσες όλα τα Σωματεία-Μέλη τους.
• Τα ανεξάρτητα Σωματεία-σύλλογοι ΗΠΑ, Κα-
ναδά, Αυστραλίας, Ευρώπης ή άλλης Ηπείρου.
• Τα Μεσσηνιακά Σωματεία της Ελλάδος
ΑΡΘΡΟ 17. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
17.1 .Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα εκπροσωπείται από τον Αντιπεριφερειάρχης και τρεις (3) αι-
ρετούς περιφερειακούς συμβούλους.
17.2. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας (Δήμοι) από το Δήμαρχο και δύο αιρετούς σύμβουλος.
17.3. Κάθε Ομοσπονδία θα εκπροσωπείται, αναλόγως του αριθμού των νομικών προσώπων-μελών της ως εξής :       Α) Έως 10 μέλη, 2 αντιπρόσωποι,                                                                                                                                                     Β) Από 10 μέλη και άνω , 3 αντιπρόσωποι.
17.4. Κάθε Σωματείο θα συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και θα εκπροσωπείται, αναλόγως του αριθμού των νομίμων προσώπων-μελών του ως εξής:
Α) Άνω των 25 μελών, 1 αντιπρόσωπος,
Β) Άνω των 50 μελών, 2 αντιπρόσωποι,
Γ) Άνω των 100 μελών, 3 αντιπρόσωποι,
Δ) Άνω των 200 μελών, 4 αντιπρόσωποι,
Ε) Άνω των 500 μελών, 5 αντιπρόσωποι και
ΣΤ) Άνω των 1.000 μελών, 6 αντιπρόσωποι.
17.5. Κάθε Σωματείο (σύλλογος) και Ομοσπονδία υποχρεούται να αποστείλει τριάκοντα (30) ημέρες προ της ημερομηνίας ενάρξεως των εγγραφών προς συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση βεβαίωση περί των εγγεγραμμένων μελών αυτού και αυτής, την πράξη ορισμού των αντιπροσώπων αυτού και αυτής, την διάρκεια της υπ’ αυτών εκπροσωπήσεως αυτού και αυτής και επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού.
17.6. Το σωματείο (σύλλογος) και η Ομοσπονδία ορίζουν τους εκπροσώπους τους σύμφωνα με την εσωτερική λειτουργία αυτών.
Άρθρο 18. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
Τα τακτικά μέλη τα οποία έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και τις εκλογές έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Έχουν επίσης το δικαίωμα να προτείνουν οποτεδήποτε κρίνουν ό,τι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας» με έγγραφη ή προφορική πρότασή τους προς τα όργανα διοίκησης αυτής, που είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν στην πρόταση. Επίσης έχουν υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας» και να
αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτούς, καθώς και να καταβάλλουν την συνδρομή τους που ορίζεται από το Καταστατικό και το Δ.Σ.
Άρθρο 19. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
19.1. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται άπαξ ανά διετία κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο. Στις αρχαιρεσίες συμμετέχουν όλες οι κατηγορίες. 19.2. Τηρείται ένα ψηφοδέλτιο για όλα τα μέλη, στο οποίο αναγράφονται κεχωρισμένως οι κατηγορίες υποψηφίων (ήτοι ΗΠΑ- Καναδά, Αυστραλίας, Ευρώπης, Εσωτερικού) και οι αντίστοιχοι υποψήφιοι. Ο ψηφοφόρος δύναται να ψηφίσει έναν μόνο εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία, θέτων παραπλεύρως του ονόματος του υποψηφίου αυτού σταυρό με κοινό μολύβι / στυλό χρώματος μπλε ή μαύρου. Στην
κατηγορία των υποψηφίων εσωτερικού ο ψηφοφόρος μπορεί να θέσει μέχρι δύο σταυρούς. Οι πλειοψηφήσαντες εκλέγονται μέλη του Δ.Σ. με την στο άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού οριζόμενη αναλογία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων διενεργείται κλήρωση.
Άρθρο 20. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
20.1. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη της ως Πρόεδρος. Εκλέγονται επίσης και τρία αναπληρωματικά μέλη.
20.2. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, όπως και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τον εκλογικό κατάλογο που περιλαμβάνει τα μέλη.
20.3. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την έκδοση επαρκών ψηφοδελτίων, για την καταλληλότητα της κάλπης και για κάθε σχετικό με τις αρχαιρεσίες.
20.4. Η Εφορευτική Επιτροπή, προ της διεξαγωγής των εκλογών, ανακοινώνει επισήμως τους καταλόγους των υποψηφίων οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας μέχρι και της ημέρας της ψηφοφορίας. Η Εφορευτική Επιτροπή, προ της ψηφοφορίας, παραλαμβάνει την κάλπη, την αποσφραγίζει και ελέγχει αν είναι κενή. Εν συνεχεία, ο Πρόεδρός της κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία είναι μυστική, δια ψηφοδελτίων, και διαρκεί μέχρι να ψηφίσουν όλοι όσοι το επιθυμούν. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα εκπληρώσαντα τις οικονομικές υποχρεώσεις τους (εισφορές) μέλη.
20.5. Μπορούν να παρευρίσκονται και να παρακολουθούν και οι υποψήφιοι ή γραπτά ορισμένοι αντιπρόσωποί τους. Μετά την λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί την διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Η διαλογή γίνεται μπροστά σε όσους θέλουν να παρακολουθήσουν την διαδικασία. Ενστάσεις υποβάλλονται σε όλη την διάρκεια της ψηφοφορίας. Η Εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και ανα-
κοινώνει την απόφαση (αν πρόκειται για εκλογές με σύστημα), γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων που πήρε ο κάθε υποψήφιος. Τέλος, γίνεται η ανακήρυξη των υποψηφίων που εκλέχθηκαν (αν πρόκειται για εκλογές με σύστημα πλειοψηφικό). Γίνεται η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης όλων των υποψηφίων κατά την σειρά της επιτυχίας τους, όλοι οι μη επιτυχόντες ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη, αφού όμως έλαβαν έστω πέντε (5) ψήφους.

Άρθρο 21. ΙΔΡΥΣΗ «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ»
Στην υπογραφή του Καταστατικού και της Ιδρυτικής Πράξης συμμετέχουν είκοσι τρία (23) μέλη τα οποία είναι :
1. Παναγιώτης Φωτέας του Σωτηρίου,
2. Χρήστος Μαλαπάνης του Χρήστου,
3. Χρήστος Τομαράς του Παύλου,
4. Δημήτριος Καραμπάτσος του Γεωργίου,
5. Γεώργιος Δημόπουλος του Νικολάου,
6. Τάκης Σώτος του Ιωάννη,
7. Χρήστος Ρέππας του Κωνσταντίνου,
8. Ελένη Σώτου του Αθανασίου,
9. Τζόαν Βένιος του Δημητρίου,
10. Ηλίας Φράγκος του Δημητρίου,
11. Βασίλειος Κωστακόπουλος του Κωνσταντίνου,
12. Δημήτριος Λυμπερόπουλος του Σωτηρίου,
13. Ιωάννης Πράνταλος του Παναγιώτη,
14. Χαράλαμπος Πατσούρης του Βασιλείου,
15. Καλλιόπη Κουτήφαρη του Παναγιώτη,
16. Θεοφάνης Ρέππας του Παναγιώτη,
17. Παναγιώτης Νίκας του Ευαγγέλου,
18. Χρήστος Σταματόπουλος του Δημητρίου,
19. Ιωάννης Καπόγιαννης του Βασιλείου,
20. Κωνσταντίνος Βοργίας του Παναγιώτη,
21. Κωνσταντίνος Καράμπελας του Ιωάννου,
22. Αγγελική Λαλούση του Σπυρίδωνος και
23. Ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος.
Άρθρο 22. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
22.1. Η σύνταξη και τροποποίηση του εσωτερικού
κανονισμού γίνεται με απόφαση του Δ.Σ., το οποίο
ειδοποιεί τα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως ένα μήνα
πριν από την Γενική Συνέλευση, η οποία τοποθετεί-
ται κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο.
22.2. Η απόφαση για την σύγκληση της Γενικής
Συνελεύσεως για την τροποποίηση παίρνεται είτε με
απόφαση του έκτακτου Δ.Σ. είτε ύστερα από αίτημα
του 1/5 των μελών της Γενικής Συνελεύσεως.
22.3. Απαρτία υπάρχει όταν επιτυγχάνεται η συμ-
μετοχή του 50% + 1 των μελών της Γενικής Συνελεύ-
σεως. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση
επαναλαμβάνεται την επομένη με τουλάχιστον 1/3
των μελών της Γενικής Συνελεύσεως. Αν και πάλι δεν
επιτευχθεί αυτός ο αριθμός, η Γενική Συνέλευση επα-
ναλαμβάνεται σε επτά ημέρες με τουλάχιστον 1/5 των
μελών της Γενικής Συνελεύσεως.
Άρθρο 23. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
23.1. Στα πλαίσια λειτουργίας της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας» συγκροτείται Τριμελής Εκτελεστική Επιτροπή εδρεύουσα στην έδρα της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας» και αποτελούμενη από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Δ.Σ., τον Γραμματέα του Δ.Σ. και τον Ταμία του Δ.Σ.. Έκαστο των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής δύναται να ορίσει, εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματός του κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής, ως νόμιμο εκπρόσωπο-αναπληρωτή
του ένα εκ των υπολοίπων δέκα (10) μελών του Δ.Σ. της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας».
23.2. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια για:
A) Την εισήγηση στο Δ.Σ. ενεργειών και προτάσεων προς εκπλήρωση των υπό του Καταστατικού της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας» προβλεπομένων σκοπών.
B) Την προώθηση και υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ) Την κατάρτιση του Προϋπολογισμού και του Απολογισμού του Νομικού Προσώπου της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας» την οποία υποβάλλει το Δ.Σ..
Δ) Την μέριμνα και την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του Προϋπολογισμού και για κάθε θέμα το οποίο αφορά την διοικητική και οικονομική λειτουργία της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας».
Άρθρο 24. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ- ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΠΟΡΟΙ
24.1. Οι πόροι της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας» συνίστανται :α) στις εισφορές των μελών-Σωματείων, οι οποίες καθορίζονται κατ’ ελάχιστο όριο στο ποσόν των τεσσαράκοντα ευρώ (40,00 ευρώ) ετησίως, β) στις εισφορές των μελών- Ομοσπονδιών Οργανισμών στο ποσό των εκατό ευρώ (100,00 ευρώ) ετησίως, γ) στις εισφορές της Περιφέρεια Πελοποννήσου στο ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000ευρώ) ετησίως, δ) στις εισφορές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (Δήμων), στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 ευρώ) ετησίως. Επίσης, ε) σε επιχορηγήσεις των Σωματείων ή άλλων φορέων, στ) σε δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομίες και τα εξ αυτών εισοδή-
ματα, ζ) σε έσοδα από εκδηλώσεις και δραστηριότητες της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας» και η) σε χρηματοδοτήσεις από κοινοτικά προγράμματα.
24.2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει αύξηση των ετησίων εισφορών των μελών.
24.3. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίζεται και η επιβολή έκτακτης ή κατά χρονικά διαστήματα καταβαλλόμενης εισφοράς για να αντιμετωπισθούν έκτακτες δαπάνες και να εκπληρωθούν επείγοντες σκοποί.
24.4. Η περιουσία της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας» διατίθεται μόνο για την επίτευξη των σκοπών που έχουν προβλεφθεί από το Καταστατικό. Η εκμετάλλευση της περιουσίας της δεν δύναται να συνεπάγεται την ανάμειξή της σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας» γίνονται δεκτές πάντα επ’ ωφελεία απογραφής.
24.5. Τα χρήματα της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό με την επωνυμία της ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ταμίας της (Μ.Α.) μπορεί να κρατά εις χείρας το χρηματικό ποσό που η Διοίκηση αποφασίζει.
Άρθρο 25. ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
25.1. Το Τριμελές Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, ταυτοχρόνως με την υπ’ αυτής εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι διετούς θητείας και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο ΗΠΑ-Καναδά, έναν εκπρόσωπο Αυστραλίας και έναν εκπρόσωπο εσωτερικού (Ελλάδας). Πρόεδρος ορίζεται ο πλειοψηφήσας, και, σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση.
25.2. Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει την ταμειακή διαχείριση της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας». Ο Ταμίας και το Δ.Σ. υποχρεούνται να θέτουν υπ’ όψιν της Επιτροπής τα απαιτούμενα στοιχεία για την άσκηση του έργου της. Ενεργεί οικονομικό έλεγχο της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας», υποχρεωτικά προ της Γενικής Συνελεύσεως και έκτακτα όποτε κρίνει αυτό απαραίτητο. Το πόρισμα του ελέγχου το γνωστοποιεί στο Δ.Σ. και το υποβάλλει στην Γ.Σ.. Απαρτία υπάρχει εφόσον παρίστανται δύο μέλη του.
Άρθρο 26. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την σύσταση Επιτροπών ανάλογα με τις ανάγκες της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας», μετά από πρόταση  οιουδήποτε μέλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τον αποφασιστικό έλεγχο των Επιτροπών και ευθύνεται έναντι της Γενικής Συνελεύσεως. Όταν πρόκειται για σοβαρό οικονομικό θέμα χρειάζεται έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως.
Άρθρο 27. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας», ο οποίος καθορίζει την οργάνωση, τις θέσεις και τους τρόπους λειτουργίας αυτής.
Άρθρο 28. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
28.1. Η θητεία του ιδρυτικού Δ.Σ. λήγει τον Ιούνιο-Ιούλιο 1997, θα ισχύσει δηλαδή μέχρι την πρώτη, μετά την ίδρυση, Γενική Συνέλευση.
28.2. Κάθε ζήτημα το οποίο αφορά την «Μεσσηνιακή Αμφικτυονία» και δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται συμφώνως προς τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και τις διατάξεις του Α. Κ.
28.3. Σε περίπτωση που τα μέλη δεν φθάνουν τα δέκα, η «Μεσσηνιακή Αμφικτυονία» διαλύεται. Σε αυτή την περίπτωση τα χρήματα και τα περιουσιακά στοιχεία της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας εκχωρούνται σε κοινωφελή ιδρύματα της Μεσσηνίας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
28.4. Αντιπρόσωπος μέλους μπορεί να γίνει μόνο φυσικό πρόσωπο ικανό για δικαιοπραξία, όπως απαιτεί ο Νόμος. Σε περίπτωση έκδοσης ειδικού νόμου που θα μειώνει το όριο της ηλικίας, θα ισχύει ο τελευταίος.
28.5. Κάθε περίπτωση που δεν έχει προβλεφθεί από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση.
28.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο με εσωτερικό Κανονισμό θα ρυθμίσει με λεπτομέρεια τα της λειτουργίας της «Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας».
Άρθρο 29. ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΠΙΓΡΑΦΗ
Η «Μεσσηνιακή Αμφικτυονία» διαθέτει σφραγίδα που φέρει κυκλικά τις λέξεις «Μεσσηνιακή Αμφικτυονία». Εσωτερικά φέρει Μεσσήνιους-χελιδόνια που επιστρέφουν στην Αρχαία Μεσσήνη, σχέδιο του χαράκτη Τάκη Κατσουλίδη.
ΑΡΘΡΟ 30. ΔΩΡΗΤΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
Με απόφαση του Δ.Σ χαρακτηρίζονται ως Δωρητές αυτοί που προσφέρουν για τους σκοπούς της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας το ποσό μέχρι 5.000 ευρώ, Ευεργέτες αυτοί που προσφέρουν μέχρι 10.000 ευρώ και Μεγάλοι Ευεργέτες όσοι προσφέρουν πάνω από 20.000 ευρώ.
Άρθρο 31. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
31.1. Το ανά χείρας Καταστατικό, αποτελούμενο αρχικά από 31 άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του, από την Καταστατική Συνέλευση στις 26-7-1996.
31.2. Το νέο Καταστατικό αποτελούμενο από 31 άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε, ψηφίστηκε στο τροποποιήθηκε στο σύνολο του από τη Γενική Συνέλευση της 28 Ιουλίου 2012 που πραγματοποιήθηκε στο COSTA NAVARINO στου Ρωμανού Μεσσηνίας.
31.3. Το Καταστατικό θα ισχύει από την δημοσίευσή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης                                       Η Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης
Παναγιώτης Πετρόπουλος                                                          Αθανασία Δημοπούλου
Καλαμάτα 2-4-2013                                                                                               Καλαμάτα 13 Φεβρουαρίου 2013
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                                                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΦΟ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ                        ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΖΙΓΟΣ                                                                                  ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ